ตอนที่ 8 เพลงทยอยเขมร สามชั้น และเพลงเขมรปากท่อ สองชั้น

ตอนที่ 8 เพลงทยอยเขมร สามชั้น และเพลงเขมรปากท่อ สองชั้น

ตอนที่ 8 เพลงทยอยเขมร สามชั้น และเพลงเขมรปากท่อ สองชั้น

เพลงทยอยเขมร สามชั้น [ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)]
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะสมภพ ขำประเสริฐ
ขับร้องโดย ประชิต ขำประเสริฐ
คำร้องจาก บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย [รัชกาลที่ 2] เรื่องอิเหนา

เพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
คำร้องประพันธ์โดย ครูเปล่ง แจ้งจรัส
ขับร้องโดย ประชิต ขำประเสริฐ

หัวเรื่อง : รายการสังคีตภิรมย์ ตอนที่ 8

บรรยายโดย : พูนพิศ อมาตยกุล

ความยาว : 29.56 นาที

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/thai_music/sangkeetpirom8/