ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด

ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด

ระเบียบการยืม-คืน สื่อโสตทัศน์ทางดนตรี

สื่อโสตทัศน์ทางดนตรีไม่อนุญาตให้ยืมออก ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. สืบค้นจากหน้าจอ OPAC
  2. กรอกแบบฟอร์มการยืม-คืน
  3. ยื่นบัตรผู้ขอใช้บริการ
  4. ใช้สื่อฯ
  5. นำสื่อฯ ที่ใช้เสร็จแล้วคืนที่เคาน์เตอร์บริการ
  6. รับบัตรคืน