เพลงไทยในเรื่อง “พระลอ”

เพลงไทยในเรื่อง “พระลอ”

เพลงไทยในเรื่อง “พระลอ” บรรเลงและขับร้องด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมโดยศิลปินกรมศิลปากรและมหาบัณฑิตหลักสูตรปริญญาโทวัฒนธรรมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกอบด้วย ๑๖ บทเพลง ได้แก่

๑. เกริ่น

๒. ลาวเล็กตัดสร้อย (ลาวเจริญศรี)

๓. ลาวเล่นน้ำ

๔. ลาวกระตุกกี่

๕. กระแตเล็ก

๖. เกริ่น

๗. ดอกไม้เหนือ

๘. ลาวเฉียง

๙. เกริ่นลาวครวญ

๑๐. ลาวกระแซ

๑๑. เสมอลาว-รัว

๑๒. เกริ่น

๑๓. ลาวจ้อย (สร้อยแสงแดง)

๑๔. ลาวเจ้าซู

๑๕. ลาวครวญ

๑๖. ลาวเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล อำนวยการผลิต
ประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ควบคุมและปรับการบรรเลงสำหรับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช ๒๕๔๐

รายนามนักดนตรีและนักร้อง

     ระนาดเอก                    นัฐพงศ์ โสวัตร
     ระนาดทุ้ม                     บุญช่วย โสวัตร
     ฆ้อง                              วงใหญ่ลำยอง โสวัตร
     ขลุ่ย                              ปี๊บ คงลายทอง
     ซออู้ปกรณ์                    รอดช้างเผื่อน
     กลอง                             สมาน น้อยนิตย์
     กลอง                             วิทยา หนูจ้อย
     ฉิ่ง                                 ไพฑูรย์ บุญพึ่ง
     โหม่ง                             วชิราภรณ์ วรรณดี
     ขับร้อง                           อัมพร โสวัตร
     ขับร้อง                           บุษยา ชิตท้วม
     ขับร้อง                           นิษา ถนอมรูป

บันทึกเสียง ณ ห้องบันทึกเสียง สิทธิถาวรการดนตรี
ช่างผู้บันทึกเสียง ธนโชค ถาวร

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดทำเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีไทย