ติดต่อ

ติดต่อ

นางสาวภัทริกา  นันทวิชิต

Miss Pattharika  Nanthawichit

นักวิชาการดนตรีไทย
กศ.บ.(ดนตรีศึกษา), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
e-mail : pattharika.nan@mahidol.ac.th
โทร.  0-2800-2680-9 ต่อ 4230

นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี

Miss Nuttida Numpranee
นักวิชาการดนตรีไทย
ดศ.บ.(ดนตรีศึกษา), วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา), วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
e-mail : nuttida.num@mahidol.ac.th
โทร.0-2800-2680-9 ต่อ 4230