ติดต่อ

ติดต่อ

นางสาวภัทริกา  นันทวิชิต

Miss Pattharika  Nanthawichit
นักวิชาการดนตรีไทย
กศ.บ.(ดนตรีศึกษา), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
e-mail : pattharika.nan@mahidol.ac.th
โทร.  0-2800-2680-9 ต่อ 4230

นายทวี  มานะธำรง

Mr.Tawee  Manathumrong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2555
e-mail : tawee.man@mahidol.ac.th
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4341

นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี

Miss Nuttida Numpranee
นักวิชาการดนตรีไทย
ดศ.บ.(ดนตรีศึกษา), วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา), วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
e-mail : nuttida.num@mahidol.ac.th
โทร.0-2800-2680-9 ต่อ 4230