ตอนที่ 487 เพลงช้าเรื่องลงสรง

ตอนที่ 487 เพลงช้าเรื่องลงสรง

เพลงช้าเรื่องลงสรง
ประกอบด้วย เพลงลงสรงสุหร่าย สีนวลใน สีนวลนอก และเพลงสาวคำ
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ในความควบคุมของ ครูพินิจ ฉายสุวรรณ