ตอนที่ 485 เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา, เพลงมอญบางไส้ไก่

ตอนที่ 485 เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา, เพลงมอญบางไส้ไก่

เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา, เพลงมอญบางไส้ไก่ (บรรเลง)
บรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมออร์แกนและขิมในความควมคุมของ ครูประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ และ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
ภุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์ ขับร้อง