ตอนที่ 484 เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา, แขกต่อยหม้อ เถา

ตอนที่ 484 เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา, แขกต่อยหม้อ เถา

เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา, แขกต่อยหม้อ เถา
บรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมออร์แกน
เดี่ยวขิมโดย ชยุดี วสวานนท์
บทร้องจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 เรื่องอิเหนา
ภุมเรียง สมบูรณ์ ขับร้อง