ตอนที่ 483 เพลงเขมรพวง เถา, เพลงเขมรเขาเขียว

ตอนที่ 483 เพลงเขมรพวง เถา, เพลงเขมรเขาเขียว

เพลงเขมรพวง เถา, เพลงเขมรเขาเขียว (บรรเลง)
บรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมออร์แกนในความควบคุมของ ประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์
พุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์ ขับร้อง