ตอนที่ 479 เพลงตับไหว้ครูดนตรีไทย

ตอนที่ 479 เพลงตับไหว้ครูดนตรีไทย

เพลงตับไหว้ครูดนตรีไทย
ประกอบด้วย เพลงสาธุการ นางนาค ตระเชิญ ตระบองกัน และรัว
บทร้อง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล