ตอนที่ 475 เพลงลาวต้อยตริ่ง เถา

ตอนที่ 475 เพลงลาวต้อยตริ่ง เถา

เพลงลาวต้อยตริ่ง เถา ทางครูบุญยงค์ เกตุคง
ทวี เกตุแก้ว ขับร้อง
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งในการควบคุมของครูพินิจ ฉายสุวรรณ