ตอนที่ 467 เพลงช้าเรื่องจีนแส

ตอนที่ 467 เพลงช้าเรื่องจีนแส

เพลงช้าเรื่องจีนแส
ประกอบด้วย จีนแส สองชั้น 9 ท่อน อาหนู จีนขายอ้อย
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งกรุงเทพมหานครในความควบคุมของ ครูพินิจ ฉายสุวรรณ