ตอนที่ 466 เพลงขอมใหญ่ เถา, เขมรพายเรือ เถา, เขมรชมดง เถา

ตอนที่ 466 เพลงขอมใหญ่ เถา, เขมรพายเรือ เถา, เขมรชมดง เถา

เพลงขอมใหญ่ เถา, เขมรพายเรือ เถา, เขมรชมดง เถา
บรรเลงโดยวงอังกะลุงคณะไผ่ลายทอง ในความควบคุมของ ครูสนั่น น้อยเล็ก