ตอนที่ 462 เพลงนางนาค เถา, พม่าเห่ สองชั้น ออกชั้นเดียว

ตอนที่ 462 เพลงนางนาค เถา, พม่าเห่ สองชั้น ออกชั้นเดียว

เพลงนางนาค เถา
ทางบรรเลง พันโทวิชิต โห้ไทย
ทางขับร้อง โองการ (ทองต่อ) กลีบชื่น
บทร้องจากเรื่องกากี
ขับร้อง ประชิต ขำประเสริฐ

พม่าเห่ สองชั้น ออกชั้นเดียว