ตอนที่ 10 เพลงภิรมย์สุรางค์ เถา และเพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น ออกเพลงอาหนู ชั้นเดียว

ตอนที่ 10 เพลงภิรมย์สุรางค์ เถา และเพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น ออกเพลงอาหนู ชั้นเดียว

ตอนที่ 10 เพลงภิรมย์สุรางค์ เถา และเพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น ออกเพลงอาหนู ชั้นเดียว

เพลงภิรมย์สุรางค์ เถา
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะสมภพ ขำประเสริฐ
ขับร้องโดย ประชิต ขำประเสริฐ

รายละเอียด
เพลงภิรมย์สุรางค์ เถา เดิมเป็นเพลงสองชั้นที่ครูมีแขก (พระประดิษฐ์ไพเราะ) ประพันธ์ขึ้นจากเพลงจีนที่ได้ยินซินแสคนหนึ่งเล่น โดยตั้งชื่อเพลงนี้ว่า เพลงจีนแส สองชั้น ในเวลาถัดมาครูทัด [นักร้องในวงดนตรีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)] ได้นำเพลงจีนแส สองชั้น มาขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้นและให้ชื่อใหม่ว่า ภิรมย์สุรางค์ ส่วนเนื้อร้องครูทัดก็ได้แต่งไว้สำหรับสามชั้น
ต่อมาอาจารย์ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้นำเพลงภิรมย์สุรางค์สามชั้นนี้มาตัดทอนลงเป็นทำนองสองชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถา อาจารย์จันทนา พิจิตรคุรุการ ได้แต่งเนื้อร้องต่อจากอัตราสามชั้นของเดิม [แต่งเนื้อร้องสองชั้นและชั้นเดียว] ครบเป็นเป็นเพลงเถา

เพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น ออกเพลงอาหนู ชั้นเดียว
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะสมภพ ขำประเสริฐ
ขับร้องโดย ประชิต ขำประเสริฐ

รายละเอียด
เพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น เป็นเพลงไทยสำเนียงจีน ไม่ทราบผู้แต่ง ตามประวัติกล่าวว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับใช้บรรเลงอำลาในการเล่นสักวาในครั้งโบราณ บทร้องเป็นของเก่าซึ่งใช้ในการขับร้องอำลาในการเล่นสักวาเช่นเดียวกัน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ก็ได้ทรงพระนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นเป็นเพลงเถา แต่ไม่สู้จะแพร่หลายนัก และยังมีอีกทางหนึ่งซึ่งครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ [กรมประชาสัมพันธ์] ได้เป็นผู้แต่งไว้เป็นเถาอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ไม่แพร่หลายเช่นเดียวกัน

 

หัวเรื่อง : รายการสังคีตภิรมย์ ตอนที่ 10

บรรยายโดย : พูนพิศ อมาตยกุล

ความยาว : 27.22 นาที

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/thai_music/sangkeetpirom10/