ตอนที่ 1 เพลงทยอยนอก สามชั้น

ตอนที่ 1 เพลงทยอยนอก สามชั้น

 

ตอนที่ 1 เพลงทยอยนอก สามชั้น

คำร้อง : บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [รัชกาลที่ 5]

บรรเลงโดย : วงปี่พาทย์ไม้แข็งในการควบคุมของ ไชยยะ ทางมีศรี

ผู้ขับร้อง : กัญญา โรหิตาจล

 

หัวเรื่อง : รายการสังคีตภิรมย์ ตอนที่ 1

บรรยายโดย : พูนพิศ อมาตยกุล

ความยาว : 30.25 นาที

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/thai_music/sangkeetpirom1/