นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

“นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย”

“นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย”

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน
“นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ ๖๔ พรรษา และครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา
– ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๕๗
ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น ๑ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)