ตอนที่ 231 ครูอัญชัญ ปิ่นทอง ขับไม้บัณเฑาะว์ (ในแนวปี่พาทย์พายัพ)

ตอนที่ 231 ครูอัญชัญ ปิ่นทอง ขับไม้บัณเฑาะว์ (ในแนวปี่พาทย์พายัพ)

ตอนที่ 231 : ครูอัญชัญ ปิ่นทอง ขับไม้บัณเฑาะว์ (ในแนวปี่พาทย์พายัพ)

ชื่อเพลง : ขับไม้บัณเฑาะว์ (ในแนวปี่พาทย์พายัพ)

ผู้สีซออู้ : อัญชัญ ปิ่นทอง

ผู้ควบคุมวง : รอด อักษรทับ

ความยาว : 14.38 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูอัญชัญ ปิ่นทอง และการบรรเลงเพลงขับไม้บัณเฑาะว์ ในแนวปี่พาทย์พายัพ ครูอัญชัญ สีซออู้ โดยมีครูรอด อักษรทัพ เป็นผู้ควบคุมวง

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 230

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 230

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/unchan-pinthong/