ตอนที่ 218 ครูนงนุช ปรีชาสวัสดิ์ เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น

ตอนที่ 218 ครูนงนุช ปรีชาสวัสดิ์ เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น

ตอนที่ 218 : ครูนงนุช ปรีชาสวัสดิ์ เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น

ชื่อเพลง : เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น

ผู้ขับร้อง : นงนุช ปรีชาสวัสดิ์

ความยาว : 14.39 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูนงนช ปรีชาสวัสดิ์ และการขับร้องเพลงเขมรราชุบุรี 3 ชั้น

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 218

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 218

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/nongnut-prichasawat/