เพลงเต่าเห่

เพลงเต่าเห่

ชื่อเพลง : เพลงเต่าเห่

ผู้แต่ง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ขับร้อง : สุดจิตต์ ดุริยประณีต

วาศนา พรชื่น

สุรีย์ ดาวอุดม

ณรงค์ รวมบรรเลง

ความยาว : 10.42 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม : วีดีทัศน์ประกอบเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด สยามบรมราชกุมารีคีตศิลปิน ต้นพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานมายังอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2519 เนื้อเพลงเป็นการกล่อมเด็กให้นอน และสอนให้เป็นคนดี เมื่อเติบโตจะได้เป็นกำลังและเป็นพลเมืองดีของชาติ

หัวเรื่อง : บันทึกการแสดงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงบรรเลง

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์

หัวเรื่อง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไทย

หัวเรื่อง : สยามบรมราชกุมารีคีตศิลปิน

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URLhttp://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/tao-he/