เพลงตามรอยเท้าพ่อ

เพลงตามรอยเท้าพ่อ

ชื่อเพลง : เพลงตามรอยเท้าพ่อ

ผู้ขับร้อง : สุดจิตต์ ดุริยประณีต

วาศนา พรชื่น

สุรีย์ ดาวอุดม

ณรงค์ รวมบรรเลง

ความยาว : 9.21 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสนพระทัยในทุกข์ สุข ของราษฏร และทรงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระชนกนาถ ดังบทเพลง “ตามรอยเท้าพ่อ”

หัวเรื่อง : บันทึกการแสดงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตน์

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับดนตรีไทย

หัวเรื่อง : สยามบรมราชกุมารี คีตศิลปิน

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/tam-roi-thao-pho/