เพลงรับขวัญมาลีไพร

เพลงรับขวัญมาลีไพร

ชื่อเพลง : เพลงรับขวัญมาลีไพร

ผู้ขับร้อง : สุดจิตต์ ดุริยประณีต

วาศนา พรชื่น

สุรีย์ ดาวอุดม

ณรงค์ รวมบรรเลง

ความยาว : 8.59 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม : วิดีทัศน์ประกอบเพลง ชุด สยามบรมราชกุมารี “คีตศิลปิน”

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รี

หัวเรื่อง : บันทึกการแสดงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กับดนตรีไทย

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL : http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/rapkhwan-mali-phrai/