ศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 343 รายการสนทนาวิชาการ “คุยกับอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร” (วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2529)

ศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 343 รายการสนทนาวิชาการ “คุยกับอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร” (วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2529)

ศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 343 รายการสนทนาวิชาการ “คุยกับอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2529

 

อนุรักษ์โดย

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล