แขกปัตตานี 2 ชั้น

แขกปัตตานี 2 ชั้น

ชื่อเพลง : เพลงแขกปัตตานี 2 ชั้น (ห่วงอาลัย)

ชื่อเพลง : เพลงห่วงอาลัย

ผู้แต่ง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ขับร้อง : สุดจิตต์ ดุริยประณีต

วาศนา พรชื่น

สุรีย์ ดาวอุดม

ณรงค์ รวมบรรเลง

ความยาว : 6.55 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม : วีดีทัศน์ประกอบเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชุด สยามบรมราชกุมารีคีตศิลปิน เป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เดิมชื่อ “แลจันทร์” พระราชนิพนธ์เมื่อครั้งศึกษาอยู่ในโรงเรียนจิตรลดา ปี 2510 เป็นเพลงเก่าทำนองรักระคนเศร้าที่ไพเราะมากเพลงหนึ่ง มีชื่ออีกชื่อว่า “ห่วงอาลัย”

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : บันทึกการแสดงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์

หัวเรื่อง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับดนตรีไทย

หัวเรื่อง : สยามบรมราชกุมารีคีตศิลปิน

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URLhttp://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/khaek-pattani-2-chan/