พลอยสี สรรพศรี (พ.ศ.๒๔๖๒-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)

พลอยสี สรรพศรี (พ.ศ.๒๔๖๒-ไม่ทราบปีถึงแก่กรรม)   นา … อ่านเพิ่มเติม พลอยสี สรรพศรี (พ.ศ.๒๔๖๒-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)