“สำเนียงเสียงสัตว์” The Melodies of Creatures

“สำเนียงเสียงสัตว์” The Melodies of Creatures

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ อาคารเรือนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล (ระเบียบ คุณะเกษม)

The Special Project to Celebrate HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 69th Birthday Anniversary by Sirindhorn Music Library, MULKC
Tuesday 2nd April 2024 At Mahidol Thai House (Rabieb Kunakasem Building), Research Institute for Languages and Cultures of Asia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “สำเนียงเสียงสัตว์” ดำเนินการโดย ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียฯ กล่าวให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ คุณพิมพ์ลภัสสร จุลละมณฑล และคุณจุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ กรรมการบริหารและบรรณาธิการ บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด Mr. Sasaki Kuniharu, Sr. MANAGER บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด และ
คุณเขมรุจิ จินดา ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ Corporate Banking 2 Client Coverage 2.1 ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในครั้งนี้

ภายในงาน มีการเสวนาประกอบการบรรเลงดนตรีไทย หัวข้อ “สำเนียงเสียงสัตว์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) และอาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี ผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับการแสดงดนตรีไทย โดยวงสำเนียงเทพฯ และการแสดงนาฏศิลป์ โดยโรงเรียนนาฏ ดนตรี บ้านละคร

นอกจากนี้ มีการแสดงเยาวชนค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ รุ่นที่ 21 โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งต่อความรู้สู่สังคมให้กับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้แก่ กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ให้เสียงสัตว์ ได้แก่ ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ให้เสียงไก่-ตัดลิ้นปี่ โดย อาจารย์สิงหล สังจุ้ย ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร, อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประดิษฐ์จักจั่น-ของเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาสัตว์ DIY โดย หอสมุดและคลังความรู้ฯ กิจกรรมประดิษฐ์โมบายดอกเข็มไทยยวนและกิจกรรมสาธิตส้มตำไทยโบราณ ภาคกลาง และนิทรรศการประคบทองบนถุงผ้าของเยาวชน โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียฯ กิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย โดย วิทยาลัยราชสุดา และกิจกรรมสาธิตสีสันอาหาร อาหารโบราณ โดย ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อีกทั้ง มีการจัดนิทรรศการ “สำเนียงเสียงสัตว์” จากห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “สำเนียงเสียงสัตว์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา โดยรวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มาจัดทำรายการให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ภาคประวัติและทำนองเพลงที่มีชื่อและบทร้องเกี่ยวกับสัตว์ให้กับผู้ที่มีความสนใจ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย องค์กรจากภาครัฐ และภาคเอกชน

สูจิบัตร “สำเนียงเสียงสัตว์” The Melodies of Creatures

นิทรรศการ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ กับงานสำเนียงเสียงสัตว์

ภาพกิจกรรม

รายการเพลงไทยเดิมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

วิดีโอกิจกรรม
     • พิธีเปิดงานสำเนียงเสียงสัตว์

     • การแสดงเยาวชนค่ายวัฒนธรรม RILCA ลีลาไทย
            การแสดงที่ 1 การบรรเลงดนตรีไทย
               – การบรรเลงระนาดเอกและระนาดทุ้ม เพลงพม่าเขว
               – การบรรเลงขิม เพลงพม่าเขว, ลาวจ้อย
            การแสดงที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบำไก่ และระบำม้า
            โดย เยาวชนค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ รุ่นที่ 21
            สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

      • กิจกรรมเสวนาภาคบ่าย
             ช่วง 1 การบรรเลงดนตรีไทยโดยวงสำเนียงเทพฯ ร้านเทพฯ บาร์ และนักดนตรีรับเชิญ
                – เพลงโหมโรงเทิด สธ.
                – เพลงเต่าเห่ บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
                – เพลงประณตปาจารีย์ (ไหว้ครู) บทร้องโดย อุดมเกียรติ เพ็งอุบล
             ช่วง 2 การเสวนาเพลงไทยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
                 วิทยากร:
                         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
                         อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ)
                         อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี
                 ดำเนินรายการ:
                         นางสาวภัทริกา นันทวิชิต
                         นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี
                 การแสดงระบำม้า:
                         นางสาวปวริศา ขุนทอง โรงเรียนนาฏ ดนตรี บ้านละคร
                  วงดนตรีไทย:
                          วงสำเนียงเทพฯ และนักดนตรีรับเชิญ
             ช่วงที่ 3 การแสดงดนตรีไทยโดยวงสำเนียงเทพฯ ร้านเทพฯ บาร์ และนักดนตรีรับเชิญ
                   รายนามนักดนตรีและขับร้อง
                           นายอุดมเกียรติ เพ็งอุบล/ นายสุรสิทธิ์ เขาสถิตย์/ นายกิติศักดิ์ เขาสถิตย์/
                           นายศุภชัย สิงห์เถื่อน/ นายเบญจภูมิ ท่าฉลาด/ นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ/
                           นายวิโรจน์ รัตนะ/ นายประยงค์ ทองคำ

                   รายการบรรเลง
                            1. โหมโรงสำเนียงเทพฯ สามชั้น (อุดมเกียรติ เพ็งอุบล ประพันธ์)
                           2. ระบำแม่งู ออกเพลงมังกรทอง ชั้นเดียว
                           3. ระบำนกเขามะราปี ออกเพลงลาวดอย (วิหคเหินลม)
                           4. ระบำบันเทิงกาสร ออกเพลงเขมรไล่ควาย
                           5. ระบำกุญชรเกษม ออกเพลงพม่าเขว (เพลงช้าง)
                           6. เพลงชุดสองสัตว์หรรษา (เพลงตุ๊กแก และเพลงค้างคาวกินกล้วย)
                           7. เพลงชุดตะลุงมโนรา (ม้าฮ่อ ต้นตะลุง เชิดพม่า ระบำไกรลาสสำเริง)