งานเสวนาเรื่อง “บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเพลงไทยสากล”

งานเสวนาเรื่อง “บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเพลงไทยสากล”

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเสวนา “บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเพลงไทยสากล” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยคุณอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพห้องสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ และให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ (กุงกาดิน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์และขับร้อง) ปี 2554 ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ Co-Mu Space ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญ ดังนี้ อาจารย์ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ปี 2541 คุณวศิน พรพงศา แชมป์ The Golden Song ซีซั่น 3 คุณเฉลิมรัฐ จุลโลบล แชมป์เพลงเอก ซีซั่น 2 คุณปิยะบุตร ฉิมมณี คุณธัญชนิต ศรีสมเพ็ชร อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมร้อง บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ และเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีและวรรณศิลป์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป และบุคลาการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ จำนวน 105 คน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

บอร์ดนิทรรศการ