นาฎศิลป์และดนตรีไทย

นาฎศิลป์และดนตรีไทย

ชื่อไฟล์ : นาฎศิลป์และดนตรีไทย

บรรยาย : นางสาว ศุจิพรรณ กุลมุสุทธิกุล

เขียนโดย : นาฎศิลป์และดนตรีไทย : รายงานการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-25 มิถุนายน 2515 / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผลิตโดย : มูลนิธิราชสุดา

รหัส : DM.003

เมนูเนื้อหา : หนังสือเสียงเดซี่

บทนำ

 

รายชื่อคณะกรรมการของสถาบันไทยคดีศึกษา

 

คำปรารภ

 

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 2

 

สารบัญ

 

ทรรศนลิขิต 1 นาฏศิลป์และดนตรีไทยในชีวิตไทย

 

อภิปรายทรรศนลิขิต 1

 

ทรรศนลิขิต 2 ปัญหาในการสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทย

 

อภิปรายทรรศนลิขิต 2

 

ทรรศนลิขิต 3 การสืบเนื่องและการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย

 

อภิปรายทรรศนลิขิต 3

 

ทรรศนลิขิต 4 ชนรุ่นใหม่กับนาฏศิลป์ดนตรีไทย

 

อภิปรายทรรศนลิขิต 4

 

ทรรศนลิขิต 5 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเป็นมาของการละครไทยและการปรับปรุง

 

อภิปรายทรรศนลิขิต 5

 

ทรรศนลิขิต 6 การละครสมัยใหม่กับการพัฒนานาฏศิลป์และละครไทย

 

อภิปรายทรรศนลิขิต 6

 

อภิปรายเรื่อง ละครมิใช่ของเล่น

 

สรุปผลการสัมมนา

 

ภาคผนวก

 

คำกล่าวรายงานการสัมมนา

 

คำปราศรัยอธิการบดี

 

รายการสัมมนาและสาธิต

 

ผู้เขียนทรรศนลิขิต

 

ผู้อภิปราย

 

บรรณานุกรม