หนังสือ ทะเบียนประวัติ ขุนสนิทบรรเลงการ

หนังสือ ทะเบียนประวัติ ขุนสนิทบรรเลงการ

ประวัติ  ขุนสนิทบรรเลงการ

ขุนสนิทบรรเลงการ (จง จิตตเสวี) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นบุตรของหลวงคนธรรพวาที (จ่าง จิตตเสวี) และนางเทียบ เป็นน้องชายของพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) เมื่อยังเล็กได้เรียนหนังสือที่วัดช่างเหล็ก ต่อเพลงจากท่านบิดามาแต่เล็ก เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ อายุเพียง ๖ ปี ได้เข้ารับราชการถวายตัวเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๖ สมัยเมื่อยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ รับพระราชทานเงินเดือน เดือนละ ๕ บาท จนอายุ ๑๘ ปี จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสนิทบรรเลงการ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ อยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดมาจนออกจากราชการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ขุนสนิทบรรเลงการ เป็นคนมีฝีมือดีในทางเครื่องสาย สีซอไพเราะมาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปเป็นนักสีไวโอลิน ๑ ของวงเครื่องสายฝรั่ง แล้วไม่ได้ย้ายกลับมาแผนกดนตรีไทยอีก มีบุตรกับ ครูละเมียด จิตตเสวี (จะเข้) ๑ คน ชื่อ เจริญ จิตตเสวี ไม่เป็นนักดนตรี ไม่มีการบันทึกไว้ว่า ท่านถึงแก่กรรมเมื่อใด

 

ผู้เขียน : พูนพิศ อมาตยกุล (เรียบเรียงจาก เอกสารทะเบียนประวัติกรมมหรสพ สำนักพระราชวัง และคำบอกเล่าของ อาจารย์มนตรี ตราโมท.)