ระนาดเอกรางไม้มะริด

ระนาดเอกรางไม้มะริด

ระนาดเอกรางไม้มะริด

ระนาดเอกรางไม้มะริดประกอบลวดงาฝังมุกเป็นลายกนกก้านขดเศียรนาค ที่กลางรางมีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร ประดิษฐานอยู่ เครื่องดนตรีชุดนี้ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองการสังคีต กรมศิลปากร

RANAD EK of marid wood (Diospyros Discolor), decorated with mother of pearl inlay with the royal initials M.V. under a seven-tiered parasol, belonging to H.R.H. The Crown Prince Mahavajiravudh. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : พระที่นั่งราชฤดี ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Rajrudi Hall, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"