ระนาดทุ้ม รางประกอบลวดงาฝังลายมุก

ระนาดทุ้ม รางประกอบลวดงาฝังลายมุก

ระนาดทุ้ม รางประกอบลวดงาฝังลายมุก

ระนาดทุ้ม รางประกอบลวดงาฝังลายมุก ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

RANAD TOOM with mother of pearl decoration and the royal initials M.V., in the same set as the Ranad Ek.

สถานที่ : พระที่นั่งราชฤดี ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Rajrudi Hall, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"