ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี

ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี

ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี ในชุดไม้มะริดประกอบงาที่อยู่ในความดูแลของกองการสังคีต กรมศิลปากร

ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี ในชุดไม้มะริดประกอบงาที่อยู่ในความดูแลของกองการสังคีต กรมศิลปากร

METAL MAHOREE RANAD TOOM, of marid wood with ivory decorations. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"