ระนาดทุ้มมโหรี

ระนาดทุ้มมโหรี

ระนาดทุ้มมโหรี

ระนาดทุ้มมโหรี ในชุดไม้มะริดประกอบงาที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการสังคีต กรมศิลปากร

MAHOREE RANAD TOOM of marid wood(Diospyros Discolor) decorated with ivory. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"