ระนาดทุ้มฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.

ระนาดทุ้มฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.

ระนาดทุ้มฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.

ระนาดทุ้มฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

RANAD TOOM, decorated with ivory, with the royal initial M.V. of H.R.H. The Crown Prince Mahavajiravudh.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"