ภาพแสดงรายละเอียดของระนาดเอกเหล็กมโหรี

ภาพแสดงรายละเอียดของระนาดเอกเหล็กมโหรี

ภาพแสดงรายละเอียดของระนาดเอกเหล็กมโหรี

ภาพแสดงรายละเอียดของระนาดเอกเหล็กมโหรีในชุดไม้มะริดประกอบงาที่อยู่ในความดูแลของกองการสังคีต กรมศิลปากร

DETAIL DECORATION OF RANAD EK. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"