ซออู้งา

ซออู้งา

ซออู้งา

ซออู้งา กองการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้เก็บรักษา

SOR OO of ivory. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : พระบัญชร พระที่นั่งมหิศปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Mahisaornprasat Hall, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"