ซอด้วงงา

ซอด้วงงา

ซอด้วงงา

ซอด้วงงา กองการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้เก็บรักษา

SOR DUANG of ivory. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : พระบัญชร พระที่นั่งมหิศปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Mahisaornprasat Hall, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"