ฆ้องวงใหญ่โขนประกอบลวดงาและฝังลายงา

ฆ้องวงใหญ่โขนประกอบลวดงาและฝังลายงา

ระนาดเอก รางทำด้วยไม้มะริดประกอบลวดงา และฝังงาเป็นลายกนกก้านขดเศียรนาค

ฆ้องวงใหญ่โขนประกอบลวดงาและฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

CIRCULAR GONG, decorated with ivory, in the collect of H.R.H. The Crown Prince Mahavajiravudh.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"