ฆ้องวงเล็กมโหรี ลูกมะหวดทำด้วยงาช้าง

ฆ้องวงเล็กมโหรี ลูกมะหวดทำด้วยงาช้าง

ฆ้องวงเล็กมโหรี ลูกมะหวดทำด้วยงา

ฆ้องวงเล็กมโหรี ลูกมะหวดทำด้วยงาช้างในชุดไม้มะริดประกอบงาที่กองการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้เก็บรักษา

CIRCULAR MAHOREE GONG of marid wood and ivory. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"