ขลุ่ยเพียงออ และขลุ่ยกรวดงา

ขลุ่ยเพียงออ และขลุ่ยกรวดงา

ขลุ่ยเพียงออ และขลุ่ยกรวดงา

ขลุ่ยเพียงออ และขลุ่ยกรวดงา ครูภู่เป็นผู้ประดิษฐ์ กองการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้เก็บรักษา

KHLUI PIANG OR and KHLUI GRUAD of ivory, made by khru Pu. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : เขาไกรลาศ หลังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Krailas Mount, behind Dusit Mahaprasat Hall, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"