ไทยดำเนินดอย

ไทยดำเนินดอย

ชื่อเพลง : ไทยดำเนินดอย

ผ้แต่ง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ขับร้อง : สุดจิตต์ ดุริยประณีต

วาศนา พรชื่น

สุรีย์ ดาวอุดม

ณรงค์ รวมบรรเลง

รายละเอียดเพิ่มเติม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จไปทอดพระเนตรที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในเดือนมกราคม 2523 โปรดเกล้าให้ใช้ทำนองเพลงลาวดำเนินทรายของเก่า

หัวเรื่อง : บันทึกการแสดงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์

หัวเรื่อง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไทย

หัวเรื่อง : สยามบรมราชกุมารี คีตศิลปิน

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL : http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/ไทยดำเนินดอย/