เพลงพม่าเล็ก บรรเลงโดยวงปี่พาทย์มอญเกียรติยศ งานพระราชทานเพลิงศพ ครูอุทัย แก้วละเอียด 16 มิ.ย. 2563

เพลงพม่าเล็ก บรรเลงโดยวงปี่พาทย์มอญเกียรติยศ งานพระราชทานเพลิงศพ ครูอุทัย แก้วละเอียด 16 มิ.ย. 2563

เพลงพม่าเล็ก บรรเลงโดยวงปี่พาทย์มอญเกียรติยศ งานพระราชทานเพลิงศพ ครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2552 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

รายนามนักดนตรี

1. ครูสุรินทร์ สงค์ทอง [ฆ้องมอญวงใหญ่ 1] 2. ครูประชุม ชัยจิตร์สกุล [ฆ้องมอญวงใหญ่ 2] 3. ครูวัชระ เปรมปรีดิ์ [ฆ้องมอญวงใหญ่ 3] 4. ครูชอบ ขุนวิทยา [ฆ้องมอญวงเล็ก 1] 5. ครูทะเบียน มาลัยเล็ก [ฆ้องมอญวงเล็ก 2] 6. ครูพีรศิษย์ (พัฒน์) บัวทั่ง [ระนาดเอก] 7. ครูวิเชียร กองโชค [ระนาดทุ้ม] 8. ครูประโยชน์ ทางมีศรี [ระนาดเอกเหล็ก] 9. ครูสวิต ทับทิมศรี [ระนาดทุ้มเหล็ก] 10. ครูสุรินทร์ เจือหอม [ปี่มอญ] 11. ครูดุสิต เหมือนแย้ม [เปิงมาง] 12. ครูเสนาะ เรืองผึ้ง [ตะโพนมอญ] 13. ดร.อภินันท์ จุลดิษฐ์ [ฉิ่ง] 14. ครูอภิธาน สมานมิตร [เครื่องประกอบจังหวะ] 15. ครูบุญส่ง ธรรมวณิชย์ [เครื่องประกอบจังหวะ] 16. ครูคำรพ นักดนตรี [เครื่องประกอบจังหวะ] 17. ครูนาฐยา คันธาวัฒน์ [เครื่องประกอบจังหวะ] 18. ครูประทีป นักปี่ [เครื่องประกอบจังหวะ]

บันทึกวิดีโอ/ตัดต่อ -นายกฤตวิทย์ ภูมิถาวร บันทึกวิดีโอ/รวบรวมข้อมูล -นางสาวภัทริกา นันทวิชิต บันทึกวิดีโอ/ภาพนิ่ง -อุดมเกียรติ เพ็งอุบล -นลินนิภา ดีทุม