เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพน โดยศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มิ.ย. 2563

เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพน โดยศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มิ.ย. 2563

เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพน ทางครูอุทัย แก้วละเอียด โดยศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานพระราชทานเพลิงศพ ครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2552 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนที่บรรเลง เป็นทางเดี่ยวที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยครูอุทัย แก้วละเอียด (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2552) โดยพัฒนามาจากเดี่ยวลาวแพนทางระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้รับถ่ายทอดทางเดี่ยวมาจากคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เมื่อครั้งที่ครูอุทัย แก้วละเอียด ได้ร่ำเรียนวิชาดนตรีอยู่ที่สำนักปี่พาทย์บ้านบาตร ต่อมา ครูอุทัย แก้วละเอียด ได้ถ่ายทอดทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 เพื่อแสดงในโครงการปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ เรื่อง “ไม้ไผ่กับการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีไทยและบทเพลงไทย” โดยได้นำออกบรรเลงเผยแพร่ครั้งแรกในรายการแสดงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพน 5 ราง ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามผู้บรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพน 10 ราง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2. อาจารย์ ดร.ปราชญา สายสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3. อาจารย์ชณัฐดา พงค์ศักดิ์ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 4. นายณยศ สาตจีนพงษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. นายปีติกร เทียนจีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. นางสาววรรณวลี คำพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. อาจารย์สุวิชา พงษ์เกิดลาภ วิทยาลัยนาฏศิลป นครราชสีมา 8. อาจารย์ปยุต ธนพูนหิรัญ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 9. อาจารย์สุทธินันท์ โสภาภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 10. นายปรเมษฐ์ เอียดนิมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11. อาจารย์รณฤทธิ์ ไหมทอง (ฉิ่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ 12. อาจารย์พรรษพงศ์ สิขัณฑกนาค (กลองแขก) โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 13. นายจาตุรงค์ ประสงค์ดี (กลองแขก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ (กรับ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15. นายยศพล คมขำ (โหม่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคุมการบรรเลงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บันทึกวิดีโอ/ตัดต่อ -นายกฤตวิทย์ ภูมิถาวร บันทึกวิดีโอ/รวบรวมข้อมูล -นางสาวภัทริกา นันทวิชิต บันทึกวิดีโอ/ภาพนิ่ง -นายอุดมเกียรติ เพ็งอุบล -นางสาวนลินนิภา ดีทุม