การใช้ดนตรีไทยและดนตรีคลาสสิค

การใช้ดนตรีไทยและดนตรีคลาสสิค

การใช้ดนตรีไทยและดนตรีคลาสสิค

ในการจัดรายการวิทยุ ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล