การแสดงศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 503 คุยกับสุเทพ วงศ์กำแหง (วันที่ 15 กันยายน 2532)

การแสดงศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 503 คุยกับสุเทพ วงศ์กำแหง (วันที่ 15 กันยายน 2532)

การแสดงศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 503 คุยกับสุเทพ วงศ์กำแหง (วันที่ 15 กันยายน 2532)