เพลงสิบสองภาษา

เพลงสิบสองภาษา

ชื่อไฟล์ : เพลงไทยสิบสองภาษา

บรรยาย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

บรรเลงโดย : คณะดุริยประณีต

ผลิตโดย : มูลนิธิราชสุดา

รหัส : DM.006

เมนูเนื้อหา : หนังสือเสียงเดซี่

บทนำ

 

เทพนิมิตร ออกเพลงเร็ว

 

กราวนอก แขกเงาะ

 

จีน

 

เขมร

 

กราวตลุง

 

ลาว

 

แขก

 

มอญ

 

พม่า

 

ญวน

 

ฝรั่ง

 

บรเทศ