ดนตรีวิจักษ์

ดนตรีวิจักษ์

ชื่อไฟล์ : ดนตรีวิจักษ์

บรรยาย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ผลิตโดย : มูลนิธิราชสุดา

รหัส : DM.008

เมนูเนื้อหา : หนังสือเสียงเดซี่

เทปประกอบการเรียนการสอน วิชาดนตรีวิจักษ์

เทปประกอบการเรียนการสอน วิชาความประทับใจในศิลปะดนตรีวิจักษ์ เพลงไลท์คลาสสิค