คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

ชื่อไฟล์ : คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

บรรยาย : นางสาว มลิวรรณ สมิทยวกุล

เขียนโดย : บุญธรรม (มนตรี) ตราโมท

ผลิตโดย : มูลนิธิราชสุดา

รหัส : DM.002

เมนูเนื้อหา : หนังสือเสียงเดซี่

บทนำ

คำนำ

คำปรารภ

สารบาน

ดุริยางคศาสตร์ไทยภาควิชาการ บทนำ

บทที่ 1 ประวัติดนตรี ตอนที่ 1 ว่าด้วยประวัติการดนตรี

ตอนที่ 2 ว่าด้วยประวัติเครื่องดนตรี

ตอนที่ 3 ว่าด้วยประวัติการผสมวง

บทที่ 2 กฎเกณฑ์แห่งดนตรี ตอนที่ 1 การแบ่งประเภทเครื่องดนตรี

ตอนที่ 2 ว่าด้วยเสียง

ตอนที่ 3 ว่าด้วยการผสมวง

ตอนที่ 4 ว่าด้วยการเทียบเสียง

ตอนที่ 5 ว่าด้วยเพลง

ตอนที่ 6 ว่าด้วยการบรรเลงเพลงตามกาละเทศะ

ตอนที่ 7 ว่าด้วยศัพท์สังคีต

บทที่ 3 ความรู้เบ็ดเตล็ดและความเห็น ตอนที่ 1 ว่าด้วยการไหว้ครู

ตอนที่ 2 ว่าด้วยวิธีเรื่องสอน

ตอนที่ 3 ว่าด้วยประโยชน์ของดนตรี

ตอนที่ 4 ว่าด้วยการบำเพ็ญตนเป็นนักดนตรี

ตอนที่ 5 ว่าด้วยหลักการให้ชื่อเพลง

ตอนที่ 6 ว่าด้วยเพลงโหมโรง

ตอนที่ 7 วิเคราะห์นักดนตรี 2 ชนิด

ตอนที่ 8 การดนตรีเวลานี้

ตอนที่ 9 การบรรเลงที่เกี่ยวกับพระสงฆ์

สารบัญ (ใหม่)

ประวัติครูมนตรี ตราโมท

คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์