โน้ตเพลง

โน้ตเพลง

โน้ตเพลงครูพิมพ์ พวงนาค

wdt_ID ที่ ชื่อเพลง เลขหมู่
1 1 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับขอมดำดิน MS 0001T กล่อง 1 แฟ้ม 1.1
2 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับขอมดำดิน MS 0001T กล่อง 1 แฟ้ม 1.2
3 2 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับแขกไทร 2 ชั้น (โอ้พระพาย) MS 0002T กล่อง 1 แฟ้ม 2
4 3 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับแขกไทร-หงส์ทอง-ขอมใหญ่, แขกตาเสือ MS 0003T กล่อง 1 แฟ้ม 3
5 4 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับนก MS 0004T กล่อง 1 แฟ้ม 4
6 5 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับนกสีชมพู MS 0005T กล่อง 1 แฟ้ม 5
7 6 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับนิทราชาคริต MS 0006T กล่อง 1 แฟ้ม 6.1
8 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับนิทราชาคริต MS 0006T กล่อง 1 แฟ้ม 6.2
9 7 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับพระลอคลั่ง MS 0007T กล่อง 1 แฟ้ม 7
10 8 โน้ตเพลงไทยลายมือของครูพิมพ์ พวงนาคชุดเพลงตับ : เพลงตับภุมริน MS 0008T กล่อง 1 แฟ้ม 8
ที่ ชื่อเพลง เลขหมู่