พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือโอกาสในวันมหามงคลดังกล่าวจัด พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ผู้ริเริ่มก่อตั้งห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นประธานในพิธี