นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย”

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย”

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย”

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา และที่ปรึกษากิติมศักดิ์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย” และ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตน์กับการดนตรี” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี 2557 และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)